Regulamin warsztatów online

REGULAMIN WARSZTATÓW ONLINE Z HAFIJĄ

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów jest HAFIJA Agata Brojanowska-Aleksandrowicz, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa Numer NIP 1132252319 Numer REGON 381799491
 2. Warsztaty są przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci i innych osób zainteresowanych tematyką karmienia piersią
 3. Uczestnik to osoba fizyczna, osoba prawna, która bierze udział w warsztatach
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.hafija.pl

II WARSZTATY

 1. Zakres warsztatu obejmuje tematykę karmienia piersią a jego szczegółowy opis obejmujący tematykę i godziny znajdują się w materiałach informacyjnych dla uczestnika przesyłanych drogą mailową lub dostępną na stronie warsztatów
 2. Czas trwania warsztatów jest podawany indywidualnie dla każdych warsztatów a warsztat może być podzielony na kilka  sesji edukacyjnych
 3. Warsztaty odbywają się na platformie Click-meeting
 4. Uczestnik otrzymuje od organizatora dane do logowania na platformę na jeden dzień przed rozpoczęciem warsztatu
 5. Warsztat stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY

 1. Uczestnikiem może być każda osoba, która zgłosi się na warsztaty i opłaci udział na www.kursy.hafija.pl w ramach dostępnej puli miejsc
 2. Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu opłaty Organizator przesyła osobie zgłaszającej się na warsztaty informacje organizacyjne dzień przed terminem warsztatów
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa na dwa dni przed terminem warsztatów lub w chwili wyczerpania się wolnych miejsca.
 4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach on-line jest dokonanie opłaty za warsztaty.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieukończenie płatności przez uczestnika
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie warsztatów będzie już zamknięta.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.
 8. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie warsztatów.
 9. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane przez Organizatora są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną organizatora oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 10. Organizator poucza niniejszym, że dalsze rozpowszechnianie treści warsztatu przez uczestnika bez zgody organizatora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

III INFORMACJE O PŁATNOŚCI

 1. Warsztaty są odpłatne, cena brutto podawana jest każdorazowo na stronie warsztatów
 2. Cena obejmuje udział w warsztacie na żywo i ograniczony czasowo dostęp do powtórki
 3. W cenie warsztatów zawarte są materiały do druku pdf
 4. Uczestnik szkolenia który chce otrzymać fakturę za szkolenie zobowiązany jest przekazać taką informację w formularzu rejestracyjnym.
 5. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

IV IV REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU LUB UCZESTNIKA

 1. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez uczestnika kwotę w całości przez serwis płatności, który został wykorzystany do dokonania opłaty za warsztaty na zasadach określonych w regulaminie tych serwisów
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu warsztatów, o czym poinformuje Uczestników mailowo przynajmniej na 7 dni roboczych przed terminem warsztatów. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować z warsztatów poprzez wysłanie takiej informacji mailem na adres warsztaty@hafija.pl i uzyskać zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów warsztatów.
 3. Rezygnacja z warsztatów jest możliwa najpóźniej do 3 dni przed terminem warsztatów, uczestnik może otrzymać wtedy zwrot wpłaconych środków.
 4. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wpłaty za szkolenie.
 5. Rezygnacja jest złożona skutecznie  jeżeli ma formę mailową i wysłana jest na adres warsztaty@hafija.pl w regulaminowym terminie (decyduje data dostarczonej wiadomości)
 6. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży czy noclegów poniesionych w związku z odwołaniem warsztatów lub rezygnacją z udziału w warsztatach
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (brak prądu, brak dostępu do sieci www, niedostosowanie sprzętu do wymogów technicznych, za jakość odbioru szkolenia na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych)
 10. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z wykupionych warsztatów w wyznaczonym terminie ani za nieskorzystanie z możliwości odsłuchania powtórki z powodów nie leżących po stronie Organizatora
 13. Nieskorzystanie z wykupionych warsztatów oraz nieskorzystanie z możliwości odsłuchania powtórki nie uprawnia do zwrotu uiszczonej opłaty.

V REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora należy zgłaszać, na adres e-mail: warsztaty@hafija.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;
 4. określenie przedmiotu reklamacji;
 5. tytuł Warsztatu i datę Warsztatu
 6. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
 7. datę zawarcia Umowy;
 8. określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
 9. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 10. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

VI DANE OSOBOWE

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu uczestnika, adres emailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Szkolenia.
 3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli jest konieczne na potrzeby wykonania usługi, odbywa się na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawartych przez Organizatorów.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez kontakt mailowy pod adresem warsztaty@hafija.pl
 5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w warsztatach.

VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie na szkolenie i udział w szkoleniu są równoznaczne ze zgodą na zapisy niniejszego Regulaminu
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. W sprawach związanych ze szkoleniem osobą do kontaktu jest Agata Brojanowska-Aleksandrowicz warsztaty@hafija.pl

Copyright © 2018-2022 kursy.hafija.pl

 

HAFIJA Agata Brojanowska-Aleksandrowicz,
ul. Żurawicka 21a, 02-495 Warszawa
NIP 1132252319
REGON 381799491
kontakt do administratora strony: kontakt@hafija.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN WARSZTATÓW